[ปฏิบัติธรรม] ชาวพุทธอะไรกัน ฉันทะก็ไม่รู้ อุเบกขาก็ไม่เข้าใจ ธรรมกถา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)​

คุณมะม่วงหิมพานต์ จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 13 ท่าน เกี่ยวกับ "[ปฏิบัติธรรม] ชาวพุทธอะไรกัน ฉันทะก็ไม่รู้ อุเบกขาก็ไม่เข้าใจ ธรรมกถา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)​"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิบัติธรรม, พระไตรปิฎก, มหาสติปัฏฐาน 4, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google